کفش ترمز SUNNY Saloon (140Y ، 150Y) 1.2 DMS FMSI: 8106-S410 OEM: D1060-G0300 K1121 ، OK-BS520

کفش ترمز SUNNY Saloon (140Y ، 150Y) 1.2 DMS FMSI: 8106-S410 OEM: D1060-G0300 K1121 ، OK-BS520


کفش ترمز SUNNY Saloon (140Y ، 150Y) 1.2 FMSI: 8106-S410 OEM: D1060-G0300 K1121 ، OK-BS520 اندازه: 202×35 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

SUNNY Saloon (140Y ، 150Y) 1.2 1970/01 – 1982/02

SUNNY PICK-UP

کفش ترمز SUNNY Saloon (140Y ، 150Y) 1.2 درام FMSI: 8106-S410 OEM: D1060-G0300 K1121 ، OK-BS520

ابعاد: 202×35 میلی متر

شماره نصب شده

نیسان 41060-18025 4106018025

نیسان 41060-H0125 41060H0125

نیسان D1060-G0300 D1060G0300

نیسان D1060-G0325 D1060G0325

مرجع متقابل

FBK FN-1121 FN1121

FMSI S410-8106 8106-S410

MK K1121 K1121

TRW GS7007

Source link