کفش ترمز KIA BONGO Ⅲ VAN 15 صندلی PREGIO (جدید) 2.7D/2.5TCi: 0K79A-26-38Z SA127 ، OK-BS527

کفش ترمز KIA BONGO Ⅲ VAN 15 صندلی PREGIO (جدید) 2.7D/2.5TCi: 0K79A-26-38Z SA127 ، OK-BS527


کفش ترمز KIA BONGO Ⅲ VAN 15 صندلی PREGIO (جدید) 2.7D/2.5TCi: 0K79A-26-38Z SA127 ، OK-BS527 اندازه محور عقب: 260×60 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

KIA BONGO Ⅲ VAN 15 صندلی 2004 –

KIA PREGIO (جدید) 2.7D/2.5TCi 1999 –

KIA BESTA 3.0

کفش ترمز KIA BONGO Ⅲ VAN 15 صندلی PREGIO (جدید) 2.7D/2.5TCi: 0K79A-26-38Z SA127 ، OK-BS527

اندازه محور عقب: 260×60 میلی متر

شماره نصب شده

کیا 0K79A-26-38Z 0K79A2638Z

مرجع متقابل

SB SA127 SA127

Source link