کفش ترمز دوج DAKOTA 2WD 4WD FMSI: 1543-S803 ، OK-BS578

کفش ترمز دوج DAKOTA 2WD 4WD FMSI: 1543-S803 ، OK-BS578


کفش ترمز دوج DAKOTA 2WD 4WD FMSI: 1543-S803 ، OK-BS578 اندازه: 206×31 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

دوج DAKOTA 2WD 2003-2004

دوج DAKOTA 4WD 2003-2004

کفش ترمز دوج DAKOTA 2WD 4WD FMSI: 1543-S803 ، OK-BS578

ابعاد: 206×31 میلی متر

مرجع متقابل

مرکز 110.08030 11008030

مرکز 111.08030 11108030

FMSI 1543-S803 1543S803

FMSI S803

FMSI S803-1543 S8031543

Source link