مجموعه ترمز کفش هلی دالیان Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-102A

مجموعه ترمز کفش هلی دالیان Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-102A


هلی دالیان Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-102A مجموعه ترمز کفش ترمز کامل FLS#: A-BB00-102A/BB02-003OEM: REF000560*R ، COQ01-02101-RA کاربرد: Heli JAC CPC (D) 20-25 , CPD20-25

مجموعه ترمز کفش هلی دالیان Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-102A

FLS#: A-BB00-102A/BB02-003

نصب شده: REF000560*R ، COQ01-02101-R

کاربرد: Heli JAC CPC (D) 20-25 , CPD20-25

Source link