کفش ترمز Heli Dalian Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-103A

کفش ترمز Heli Dalian Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-103A


هلی دالیان Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-103A مجموعه ترمز کفش ترمز کامل FLS#: A-BB00-103A/BB02-004OEM: REF000560*L ، COQ01-02001-LApplication: Heli JAC CPC (D) 20-25 , CPD20-25

کفش ترمز Heli Dalian Jac TCM Forklift Wheel Brake Assembly A-BB00-103A

FLS#: A-BB00-103A/BB02-004

نصب شده: REF000560*L ، COQ01-02001-L

کاربرد: Heli JAC CPC (D) 20-25 , CPD20-25

Source link