کفش ترمز Ford ESCAPE Mazda TRIBUTE Mercury MARINER Drum Brake FMSI: 1629-S936 OEM: 8L8Z-2200-B

کفش ترمز Ford ESCAPE Mazda TRIBUTE Mercury MARINER Drum Brake FMSI: 1629-S936 OEM: 8L8Z-2200-B


کفش ترمز Ford ESCAPE Mazda TRIBUTE Mercury MARINER درام FMSI: 1629-S936 OEM: 8L8Z-2200-B اندازه محور عقب: 254×55.1 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

فورد ESCAPE 2008-2009

مزدا TRIBUTE 2008-2009

Mercury MARINER 2008-2009

کفش ترمز Ford ESCAPE Mazda TRIBUTE Mercury MARINER Drum Brake FMSI: 1629-S936 OEM: 8L8Z-2200-B

اندازه محور عقب: 254×55.1 میلی متر

شماره نصب شده

فورد 8L8Z-2200-B 8L8Z2200B

مرجع متقابل.

مرکز 111.09360 11109360

FMSI 1629-S936 1629S936

FMSI S936

FMSI S936-1629 S9361629

Source link