کفش ترمز شورولت COLORADO GMC CANYON DMS Brake FMSI: 1643-S959 OEM: 19207735

کفش ترمز شورولت COLORADO GMC CANYON DMS Brake FMSI: 1643-S959 OEM: 19207735


کفش ترمز شورولت COLORADO GMC CANYON FMSI: 1643-S959 OEM: 19207735 اندازه محور عقب: 295×45.5 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

شورلت COLORADO 2009-2010

GMC CANYON 2009-2010

کفش ترمز شورولت COLORADO GMC CANYON DMS Brake FMSI: 1643-S959 OEM: 19207735

اندازه محور عقب: 295×45.5 میلی متر

شماره نصب شده

شورولت 19207735

مرجع متقابل.

مرکز 111.09590 11109590

FMSI 1643-S959 1643S959

FMSI S959

FMSI S959-1643 S9591643

Source link