مجموعه کفش های ترمز Mazda Tribute Drum FMSI: 1629-S953 OEM: ZZC1-49-240A

مجموعه کفش های ترمز Mazda Tribute Drum FMSI: 1629-S953 OEM: ZZC1-49-240A


مجموعه کفش های ترمز Mazda Tribute Drum FMSI: 1629-S953 OEM: ZZC1-49-240A اقدامات محور عقب: 254×54.6 میلی متر

کاربرد:

مزدا Tribute 2008

مجموعه کفش های ترمز Mazda Tribute Drum FMSI: 1629-S953 OEM: ZZC1-49-240A

اقدامات محور عقب: 254×54.6 میلی متر

شماره نصب شده

مزدا ZZC1-49-240A ZZC149240A

مرجع متقابل.

FMSI 1629-S953 1629S953

FMSI S953

FMSI S953-1629 S9531629

Source link