مجموعه کفش ترمز درام ترمز HYUNDAI H100 RENAULT Kangoo (آمریکای لاتین) FMSI: 1399-S1026 OEM: 58305-4FA10

مجموعه کفش ترمز درام ترمز HYUNDAI H100 RENAULT Kangoo (آمریکای لاتین) FMSI: 1399-S1026 OEM: 58305-4FA10


مجموعه کفش ترمز درام ترمز HYUNDAI H100 RENAULT Kangoo (آمریکای لاتین) FMSI: 1399-S1026 OEM: 58305-4FA10 اقدامات محور عقب: 260×50 میلی متر

کاربرد:

HYUNDAI H100 (آمریکای لاتین) 2007-2009

HYUNDAI H100 (آمریکای لاتین) 2010

RENAULT Kangoo (آمریکای لاتین) 2008

مجموعه کفش ترمز درام ترمز HYUNDAI H100 RENAULT Kangoo (آمریکای لاتین) FMSI: 1399-S1026 OEM: 58305-4FA10

اقدامات محور عقب: 260×50 میلی متر

شماره نصب شده

HYUNDAI 58305-4FA10 583054FA10

مرجع متقابل.

FMSI 1399-S1026 1399S1026

FMSI S1026

FMSI S1026-1399 S10261399

Source link