کفش ترمز KIA TRUCK Sedona Drum Brake FMSI: 1532-S789 ، OK-BS328

کفش ترمز KIA TRUCK Sedona Drum Brake FMSI: 1532-S789 ، OK-BS328


کفش ترمز KIA TRUCK Sedona Drum ترمز FMSI: 1532-S789 ، OK-BS328 اندازه: 254×55 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

KIA TRUCK Sedona V6-3.5LF/inj. (24 ولت) DOHC (1) 2002-2004

DAEWOO/KALOS

کفش ترمز KIA TRUCK Sedona Drum Brake FMSI: 1532-S789 ، OK-BS328

ابعاد: 254×55 میلی متر

شماره نصب شده

مرجع متقابل

AIMCO AFR789 AFR789

بندیکس R789L R789L

بندیکس RS789L RS789L

مرکز 110.07890 11007890

FMSI 1532-S789 1532S789

FMSI S789 S789

FMSI S789-1532 S7891532

RAYBESTOS 789 PG 789PG

واگنر PAB789

Source link