کفش ترمز DAHATSU ZEBRA درام OEM: 47410-87507-000 MK0031 ، OK-BS395

کفش ترمز DAHATSU ZEBRA درام OEM: 47410-87507-000 MK0031 ، OK-BS395


کفش ترمز DAHATSU ZEBRA درام OEM: 47410-87507-000 MK0031 ، OK-BS395 اندازه: 114×35 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

DAIHATSU ZEBRA

کفش ترمز DAHATSU ZEBRA درام OEM: 47410-87507-000 MK0031 ، OK-BS395

ابعاد: 114×35 میلی متر

شماره نصب شده

DAIHATSU 47410-87507-000 4741087507000

مرجع متقابل

دلفی LP1843

JNBK FN0031

MK K0031

Source link